Abonnementsbetingelser

Midlertidige ændringer i nedenstående handelsbetingelser:

  • Book Solutions og Aller Media har i samarbejde lanceret Pling Bøger og du vil indledningsvis blive faktureret af Book Solutions månedligt. Dette vil fremgå på din betalingsoversigt.
  • Du kan opsige dit abonnement på følgende måde i den midlertidige periode:
    • Plingbøger.dk eller via Book Solutions kundeservice på info@plingboeger.dk.
  • Dit kundeforhold er hos Aller Media og du vil i nærmeste fremtid blive faktureret af Aller Media. Hvis du har et print abonnement på et ugeblad eller magasin vil dette ske på samme faktura.
  • Hvis du har spørgsmål til dit abonnement, faktura eller brug at tjenesten skal du henvende dig til info@plingboeger.dk.

 

Handelsbetingelser for Pling BØGER

Aftalens indgåelse

Nedenstående betingelser (herefter ”Betingelserne”) finder anvendelse, når du benytter Pling BØGER. 

Når du køber et abonnement på allerservice.dk, Kundeservice eller plingbøger.dk, så indgår du en aftale med Aller Media A/S, CVR. 43325612, Havneholmen 33, 1561 København V.

Abonnementet er til personligt og privat brug og oprettelse kræver, at du er fyldt 18 år eller har samtykke fra dine forældre eller værge for at acceptere disse medlemsvilkår. 

 

Forudsætning for brug af Tjenesten

Du skal have adgang til en tablet eller smartphone, der er kompatibel med Tjenesten og hvorfra der findes en velfungerende internetadgang. Du skal samtidig have en gyldig e-mailadresse til brug for oprettelsen af dit Abonnement, herunder skal du have adgang til et accepteret betalingsinstrument til betaling af dit Abonnement. Oplysninger om hvilke betalingsmetoder, som accepteres til brug for betaling af dit Abonnement, vil fremgå af bestillingsprocessen på allerservice.dk.

 

Når du henter Tjenesten via enten App Store eller Google Play (”Tredjepartssoftware”), skal du være opmærksom på, at brugen af sådan Tredjepartssoftware kan være underlagt øvrige vilkår og betingelser fra tredjepartsudbyderen, ligesom en sådan udbyder kan have en særskilt privatlivspolitik. Det er dit eget ansvar at holde dig orienteret om disse vilkår, betingelser og politikker.  

 

Brug af Pling BØGER

Et abonnement på Pling BØGER giver dig adgang til brug af Tjenesten og dermed mulighed for lytning og læsning i Pling BØGER App samt mulighed for at købe fysiske bøger med rabat via plingbøger.dk. 

 

Priser, betaling og automatisk fornyelse af abonnement

Prisen for Abonnementet vil fremgå under bestillingsprocessen og følger under Abonnementet den gældende prisliste, som vil være tilgængelig via hjemmesiden allerservice.dk. Eventuelle rabatter angives på bestillingstidspunktet og kan ikke anvendes med tilbagevirkende kraft.

Tjenesten udbydes som et løbende abonnement, hvorfor dit Abonnement automatisk fornyes, indtil du aktivt opsiger det, medmindre andet fremgik gennem bestillingsprocessen. Datoen for, hvornår dit abonnement fornys første gang fremgår af din kvitteringsmail, som du modtog umiddelbart efter dit køb. Tjenesten udbydes ligeledes fra tid til anden som en prøve- eller rabatperiode. Vilkårene for prøve- og rabatperioder kan forventes at variere. De nærmere vilkår, fordele, eventuelle rabatter mv. for det abonnement, som du har ønsket at abonnere på, alternativt din prøveperiode, fremgår af bestillingsprocessen.

Betaling af abonnementsprisen sker som forudbetaling via den valgte betalingsmetode, og du accepterer således at blive faktureret forud med gældende betalingsfrekvens gældende fra bestillingstidspunktet.

Når du har oprettet dit Abonnement, modtager du en ordrebekræftelse på den e-mail, som du har oplyst ved køb. På ’min konto’ på allerservice.dk kan du til enhver tid se dine kvitteringer for gennemførte betalinger/løbende træk på dit betalingskort samt se, om dit Abonnement er aktivt. Derudover kan du på ’min konto’ printe kvitteringer for alle dine køb. Det er dit ansvar at sørge for, at de angivne oplysninger til enhver tid er retvisende. 

Den af Aller Media opkrævede pris omfatter alene brug af Tjenesten og omfatter ingen andre udgifter, du måtte blive påført ved brug af Tjenesten, herunder eksempelvis udgifter til internetforbrug eller lignende. 

FORTRYDELSE

Det købte Abonnement består udelukkende af digitalt indhold som ikke leveres på et fysisk medium, og du accepterer således, at du fraskriver dig dine 14 dages fortrydelsesret ved køb af Abonnementet.

 

Ændring af indhold, opdateringer og ansvar for Tjenestens tilgængelighed 

Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt for at sikre den bedste brugeroplevelse, og Aller Media har derfor ret til, i begrænset og rimeligt omfang, at lukke Tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering(er) af Tjenesten. Det anbefales i forlængelse heraf, at du altid bruger den senest opdaterede version af Tjenesten, for at sikre den optimale udnyttelse heraf. 

Aller Media kan til enhver tid foretage ændringer af indholdet på Tjenesten, herunder Tjenestens funktion og design. Aller Media kan suverænt vælge de platforme og devices, Tjenesten bliver udbudt på, ligesom Aller Media frit kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke håndsæt/devices, som tidligere kan have været understøttet af Tjenesten. Ikke-omfattende ændringer eller tilpasninger af Tjenestens indhold, funktion og funktionalitet, som ikke væsentligt ændrer den overordnede betydning eller opfattelse af Tjenesten, anses ikke som en ændring af aftalen med dig eller af Betingelserne.

Aller Media giver ingen garanti for, at Tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser, og Aller Media tager derfor forbehold for tekniske fejl, som kan medføre potentiel nedetid eller Tjenestens midlertidige utilgængelighed. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i brugen af Tjenesten, har Aller Media lov at forsøge at løse problemet uden at dette skal anses for at udgøre misligholdelse af aftalen med dig. Aller Media giver således ingen garantier for Tjenestens evige tilgængelighed, og Aller Media er i intet tilfælde ansvarlig for skader som følger af brugen af, eller den manglende mulighed for at bruge Tjenesten. 

Brug af Tjenesten vil i visse tilfælde kræve brug af Tredjepartssoftware, fx software, kompatibilitetskrav og øvrige systemer som Aller Media er ikke ansvarlig for Tredjepartssoftware, og vil under ingen omstændigheder hæfte for eventuelle fejl i en sådan software. 

 

Ændring af betingelser og prisændringer

Aller Media forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre, justere eller tilrette Betingelserne. Aller Media forbeholder sig endvidere retten til under visse omstændigheder at foretage prisændringer, hvis dette skønnes nødvendigt ud fra begivenheder som: Lovgivningsmæssige ændringer, prisinflation og/eller prisjustering i henhold til ændringer i forbrugerprisindekset, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer, markedsmæssige udviklinger, distributionsomkostninger samt ændringer i andre udefrakommende omstændigheder eller omkostninger.

I tilfælde af væsentlige ændringer, fx prisstigninger, vil vi varsle dig individuelt om ændringen senest fire uger, før ændringen træder i kraft. Varsling af ændringer fremsendes på e-mail. Du er i tilfælde af væsentlige ændringer, herunder prisstigninger, berettiget til at opsige aftalen, således at opsigelsen effektueres senest samme dag som ændringen træder i kraft, såfremt du har opsagt dit Abonnement senest 1 dag før ændringens ikrafttræden. Opsiger du ikke aftalen rettidigt, anses dette for, at du accepterer ændringen, som herefter vil have fremadrettet virkning for dig. Konkrete prisændringer vil efterfølgende træde i kraft fra og med din næste faktureringsdato efter varselsperioden. 

I tilfælde af uvæsentlige ændringer, fx uvæsentlige ændringer eller justeringer af Betingelserne, vil ændringerne få direkte virkning for dig, uden at du varsles individuelt, ligesom du ikke vil være berettiget til at opsige aftalen med et eventuelt forkortet varsel.

 

Betalingshåndering

Dine betalingsoplysninger overføres sikkert via SSL-kryptering og lagres til gentagne abonnementsbetalinger og andre fremtidige køb via vores PCI-certificerede betalingsudbyder NETS.

Det er dit eget ansvar at opgive gyldige betalingsoplysninger og sikre, at de opdateres løbende, såfremt det er nødvendigt. Betalingsoplysninger kan opdateres via ’min konto’ på allerservice.dk.

Aller Media forbeholder sig retten til at ophæve dit Abonnement, såfremt Aller Media ikke modtager korrekt betaling for dit Abonnement i henhold til dine forpligtelser i medfør af aftalen med Aller Media.

 

Opsigelse

Du kan når som helst opsige dit Abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for. 

Du kan opsige dit Abonnement via ’min konto’ på allerservice.dk, eller ved at sende en mail til abo@aller.dk. Ved opsigelse af dit Abonnement vil du modtage en e-mail, som bekræfter opsigelsen.

Abonnementet refunderes ikke. Når du opsiger Abonnementet, annullerer du kun fremtidige betalinger i forbindelse med dit medlemskab. Hvis opsigelsen skal træde i kraft i slutningen af din aktive faktureringsperiode, skal du opsige senest fem dage før, at den nye betalingsperiode begynder. Dit Abonnement vil forblive aktivt indtil afslutningen på din nuværende faktureringsperiode.

 

Retsstridig brug af Tjenesten, herunder misligholdelse

Enhver brug af Tjenesten skal ske i overensstemmelse med Betingelserne og den altid gældende lovgivning. Du er selv ansvarlig for brugen af Tjenesten, herunder din konto og de oplysninger du giver Aller Media, og du hæfter således over for Aller Media for enhver handling, som foretages via din konto, herunder for enhver form for misbrug. 

Aller Media forbeholder sig retten til uden varsel at afbryde og ophæve din adgang til Tjenesten, hvis Tjenesten anvendes i strid med Betingelserne eller i strid med lovgivningen i øvrigt, eller såfremt du i øvrigt misligholder dine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen. I tilfælde af Aller Medias ophævelse er Aller Media ikke ansvarlig for et eventuelt tab som følge af ophævelsen, og det er ikke muligt, efterfølgende at rette krav mod Aller Media. Aller Medias ophævelse af din adgang til Tjenesten medfører ikke, at dineforpligtelser i medfør af aftalen ophører, fx eventuel skyldig betaling for brug af Tjenesten. 

Købelovens regler finder anvendelse for aftaleforholdet.

 

Force majeure

Aller Media er ikke ansvarlig for eventuelle nedbrud, utilgængelighed eller fejl på Tjenesten, eller andre forhold eller forhindringer, som forårsages af begivenheder, som ligger uden for Aller Medias rimelige kontrol. I tilfælde af force majeure suspenderes Aller Medias forpligtelser vedrørende forhold relateret til Tjenesten, indtil Aller Media atter er i stand til at opfylde sine forpligtelser. 

 

Personoplysninger

Når du benytter Tjenesten, behandler Aller Media visse af dine personoplysninger. Behandlingen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning, og du kan læse mere om behandlingen i vores privatlivspolitik via https://aller.dk/privatlivspolitik/.

 

Ophør af Tjenesten

Såfremt Aller Media enten beslutter at nedlægge Tjenesten helt eller delvist, eller såfremt andre forhold medfører, at Tjenesten må lukkes ned, vil du blive varslet som beskrevet under punktet ’Ændring af betingelser og prisændringer’.

 

Andet

Hvis et punkt i nærværende Betingelser ikke kan håndhæves, eller på anden vis må anses for værende ugyldigt, berøres Betingelsernes øvrige vilkår og bestemmelser ikke heraf, og det pågældende punkt skal så vidt muligt anvendes i sin påtænkte form, i den udstrækning lovgivningen tillader det.   

 

Lovvalg og værneting

Enhver form for tvist eller uoverensstemmelse som måtte udspringe af eller i forbindelse med nærværende Betingelser, skal afgøres ved Retten på Frederiksberg og under anvendelse af dansk lovgivning.

 

Kontrakt kundeservice

Du kan kontakte Aller Medias Kundeservice på mail abo@aller.dk.

 

Klage

Som forbruger kan du indbringe en klage over Aller Media til Center for Klageløsning. Du kan oprette en klagesag via Nævnenes Hus.

Kontaktoplysninger Nævnenes Hus:

Adresse: Toldboden 2, 8800 Viborg, 

Hjemmeside: https://naevneneshus.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: abo@aller.dk.